нэмэлт өөрчлөлт /2017.05.18/


 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


2017 оны 05 дугаар сарын 18 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7 дахь заалтын “байцаан шийтгэх” гэснийг “хэрэг хянан шийдвэрлэх” гэж, 18 дугаар зүйлийн 18.6 дахь хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсгийн “байцаан шийтгэх” гэснийг “хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” гэж, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтын “хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн” гэснийг “мөрдөгчийн” гэж, 30 дугаар зүйлийн 30.6, 30.9 дэх хэсгийн “хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаар” гэснийг “мөрдөгчөөр” гэж, 30.10 дахь хэсгийн “хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч” гэснийг “мөрдөгч” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА  Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх
 

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.