Мал үржлийн тасаг


Хөдөө аж ахуйн  төрийн бодлого шийдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, иргэн аж ахуй нэгж байгууллага малчдын бүлэг хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж тэдгээрийг холбогдох мэдээллээр хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах.

1.      Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга: Б.Нямжаргал 96645364

2.      Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн: Б.Ууганжаргал 91565747

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.