Тамгын газрын дарга


Ажлын байрны  чиг үүрэг

  • Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд түүний тамгын газрын үйл ажиллагааг чиглүүлэн мэргэшлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулж,засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд эцсийн шатны зөвлөгөө мэдээллээр хангана.
  • Засаг  даргын  тамгын  газрыг  өдөр  дутмын  шуурхай удирдлагаар ханган төр засгийн бодлогын шийдвэр Засаг  даргын  үйл ажиллагааны  мөрийн хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх , хяналт тавих, гүйцэтгэлийг хангуулах.
  • Засаг  даргын  тамгын  газар,  тасаг,  багийг  төрийн  захиргааны  мэргэжлийн удирдлагаар хангаж үйл ажиллагааг нь уялдуулж өндөр үр бүтээмжтэй  чанартай шуурхай , сахилга баттай ажиллуулах.
  • Байгууллага  аж  ахуй  нэгж иргэдээс Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт  ирүүлсэн    өргөдөл   гомдол   санал   хүсэлтийг    хуулийн   хугацаанд     шуурхай шийдвэрлүүлэх 
  • Сум  орон   нутгийн  болон  байгууллагын  өөрчлөлт  шинэчлэлттэй уялдуулан   байгууллагын бүтцийг төлөвлөн хүний нөөцийн хангалтыг зохион байгуулах
  • Төрийн  албаны  хууль,  Төрийн  албаны стандартыг хэрэгжүүлэх түүнд хяналт тавих
  • Төрийн  захиргааны   мэргэшин  ажилтан  бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх 
  • Тамгын  гарын  төсвийг  үр  ашигтай захиран  зарцуулж  санхүүгийн  дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлнэ. 
  • Тамгын газрын төсвийг ил тод нийтэд мэдээлж байна.
  • Тамгын   газрын  нийт  албан  хаагчдыг    авилга,  ашиг  сонирхолын зөрчилгүй  ажиллуулах, түүнд хяналт тавин шаардлагатай бол холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх. 

Утасны дугаар: 91910895

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.