Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр


 
 
“ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ-БИД ХАМТДАА” СУМЫН 
ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨР /2016-2020 ОН/
 
 НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ
ХАНГАХ БОДЛОГО
 
Хүн амын ая тухтай орчин нөхцөл бүрдсэн нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, олон улсын төсөл, хөтөлбөр, төсөв, санхүүгийн зөв бодлогоор хангаж, байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий экспортын баримжаатай боловсруулах аж үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрийг байгуулах, мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг тэнцвэртэй төлөвшүүлэн хөгжүүлэх нь уг хөтөлбөрийн эрхэм зорилго мөн. 
ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН 
 Тэргүүлэх зорилт 1.1.Гадаад,  дотоодын  хөрөнгө  оруулалтыг  дэмжин   сумын эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого баримтална.  
  1.1.1. Сэргээгдэх   эрчим    хүчний    технологи    ашиглан    цахилгаан    эрчим   хүч үйлдвэрлэн гадаад,  дотоодын  хөрөнгө  оруулагчид,  хувийн  хэвшлийг   дэмжинэ.    
  1.1.2. Гадаад,    дотоодын     хөрөнгө     оруулагчдыг     татах     хөрөнгө   оруулалтын орчныг сурталчлан, бүтээн  байгуулалт,  тохижилт,  бусад   төсөл,    хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  
  1.1.3. Иргэд, бизнес эрхлэгчдийн  эдийн  засаг,  бизнесийн   мэдлэгийг   дээшлүүлж, хэрэглээний зөв дадал соёлд сургахад чиглэсэн арга хэмжээг ТББ, ИНБ, иргэдийн бүлэгтэй хамтран зохион     байгуулна.  
 1.1.4. Мэдээллийн   технологиор  дамжуулан  эдийн  засаг, нийгмийн салбар дахь сайн туршлага, инновацийг нийтэд түгээх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 
 
Тэргүүлэх  зорилт 1.2.“Замын-Үүд”    эдийн    засгийн     чөлөөт  бүс  /ЗҮЭЗЧБ/  -ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, хил дамнасан чөлөөт  бүсийг  хөгжүүлж, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн суурийг бэхжүүлэх бодлого баримтална.   
1.2.1. ЗҮЭЗЧБ–ийнбүтээн байгуулалтын бодлогыг орон нутгийн хөгжилтэй  уялдуулна.  
1.2.2. ЗҮЭЗЧБ-д   үйлдвэрлэл,     худалдаа,   үйлчилгээ,   аялал    жуулчлалын   салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжинэ.
1.2.3. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шатанд Төвийн бүсийн аймаг, сумдтай  нийгэм, эдийн засгийн  үр ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авна.
 
  Тэргүүлэх зорилт 1.3. Экспортын    баримжаатай,    импортыг    орлох    үйлдвэрлэлийг дэмжиж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ, цар хүрээг өргөтгөн эдийн засгийн салбарыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх бодлого баримтална. 
  1.3.1. Мал аж ахуйн түүхий эдийг боловсруулах болон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжин. 
  1.3.3. Жижиг  дунд  үйлдвэр  эрхлэгчдийг  хөрш болон  хамтын  ажиллагаатай  орнуудад зохион  байгуулагдах   үйлдвэрийн  шинэ  техник   технологи,  тоног  төхөөрөмж,  бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнд хамруулан, бараа  бүтээгдэхүүнийг  сурталчлан,  борлуулалтыг дэмжинэ.    
 1.3.4. Сумын бүтээн байгуулалтын ажлыг орон нутагт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, иргэд иргэдийн бүлгээр гүйцэтгүүлэхийг түлхүү дэмжинэ.      
 1.3.5. Төрийн  болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудад хэрэгцээт бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг дотоодын болон орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгч, иргэдээс худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.    
 1.3.6. Тусгай      болзол       журмын     дагуу   орон     нутгийн     шилдэг      үйлдвэр,    үйлчилгээ эрхлэгч, баялаг бүтээгчдийг тодруулан шалгаруулж, урамшуулах,алдаршуулах ажлыг зохион байгуулна.  
 
 Тэргүүлэх зорилт 1.4. Худалдаа, үйлчилгээний дэд бүтцийг хөгжүүлэх, өртөг, зардлыг хямдруулах, чанарыг сайжруулах замаар бизнес эрхлэлтийн орчныг төгөлдөршүүлнэ.    
  1.4.1. Төр,  хувийн  хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлнэ.  
  1.4.2. Бизнесин  кубатор төвийн  үйл  ажиллагааг  орон нутагт  хэрэгжүүлж  хамтран ажиллана.      
  1.4.3. Эрүүл ахуй стандарт шаардлагад нийцсэн худалдааны нэгдсэн төвүүдийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулахыг дэмжинэ.  
  1.4.4. Хувийн хэвшлийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг хөрөнгө оруулагчидтай холбох, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.  
 
  Тэргүүлэх зорилт1.5. Төсвийг орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ил тод нээлттэй төлөвлөн хуваарлиж, салбарын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн төсөв, санхүүгийн зөв зохистой бодлогыг баримтална.  
  1.5.1. Эдийн засаг, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.      
  1.5.2. Татварын далд  эдийн засгийг ил болгох зохицуулалтын арга хэрэгслийг ашиглан орлого бүрдүүлэх боломжит эх үүсвэрийг дайчлах, төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийг үр ашигтай зарцуулна.    
 1.5.3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангана.      
 1.3.6. Тусгай  болзол  журмын  дагуу   орон   нутгийн  шилдэг   үйлдвэр,  үйлчилгээ эрхлэгч, баялаг бүтээгчдийг тодруулан шалгаруулж, урамшуулах, алдаршуулах ажлыг зохион байгуулна
 
Тэргүүлэх зорилт 1.4. Худалдаа, үйлчилгээний дэд бүтцийг хөгжүүлэх, өртөг, зардлыг хямдруулах, чанарыг сайжруулах замаар бизнес эрхлэлтийн орчныг төгөлдөршүүлнэ.    
 1.4.1. Төр,  хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлнэ.        
  1.4.2. Бизнес инкубатор төвийн  үйл  ажиллагааг  орон   нутагт   хэрэгжүүлж    хамтран ажиллана.      
  1.4.3. Эрүүл ахуй стандарт шаардлагад нийцсэн худалдааны нэгдсэн төвүүдийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулахыг дэмжинэ.    
  1.4.4. Хувийн хэвшлийн  салбарын тогтвортой  байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг хөрөнгө оруулагчидтай холбох, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.
   
Тэргүүлэх зорилт 1.5.Төсвийг орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ил тод нээлттэй төлөвлөн хуваарилж, салбарын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн төсөв, санхүүгийн зөв зохистой бодлогыг баримтална.  
1.5.1. Эдийн засаг, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.  
1.5.2. Татварын далд эдийн засгийг ил болгох зохицуулалтын арга хэрэгслийг ашиглан орлого бүрдүүлэх боломжит эх үүсвэрийг дайчлах, төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийг үр ашигтай зарцуулна.  
1.5.3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангана. 
   
 Тэргүүлэх зорилт 1.6. Орон нутгийн өмчийн эд  хөрөнгийн   ашиглалтыг   сайжруулж, өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.    
 1.6.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хяналтыг сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.    
 1.6.2. Хөрөнгө   оруулалтын  төсөл, арга  хэмжээ,  бусад   төсөл  хөтөлбөрийн тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд нээлттэй болгож “Шилэн тендер шалгаруулалт”, “Цахим тендер” бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

   Тэргүүлэх зорилт 1.7. Байгаль,  цаг  уур,  нийгэм, эдийн засгийн онцлогт тохирсон “Сумандаа сайхан амьдрах” нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
  1.7.1. Газрын  тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээн дээр тулгуурлан “Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.
  1.7.2. Шинэ суурьшлын бүсийг инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцэд холбох ажлыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үе шаттай  хэрэгжүүлнэ.
 
     Тэргүүлэх  зорилт 1.8. Чанартай,  хямд, ая  тухтай  тохилог амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.    
1.8.1. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үешаттайгаар орон сууцжуулан “Хямд өртөгтэй орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.    
1.8.2. Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, авто зогсоол бүхий  жишиг орон сууц барих хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллана. 1.8.3. Канад   болон    бусад   улсын  дэвшилтэт  технологид   суурилсан  “Экохотхон” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.    
 
Тэргүүлэх зорилт 1.9.  Хот   суурин   газрын   өнгө   үзэмжид   нөлөөлөхүйц,   барилга байгууламж, гэр хорооллын гудамж, талбайд зохион байгуулалт шинэчлэлт хийх бодлого баримтална.    
1.9.1. Барилгын  материалыг магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, стандартын шаардлага хангасан материалаар барилгын ажлыг гүйцэтгүүлнэ.              
1.9.2. Барилга угсралт, өргөтгөл, шинэчлэл, их засварын ажилд мэргэжлийн байгууллагын хяналтыг сайжруулж, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас хөндлөнгийн хяналт тавих эрх зүйн нөхцөлийг бүрдүүлнэ.    
1.9.3. Ашиглалтын  шаардлага  хангахгүй  болоод  хотын  өнгө үзэмжид нөлөөлөхүйц барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу сэргээн засварлах ажилд хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжин үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.      
 1.9.4. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын гудамж, хашааг цэгцлэх ажлыг иргэдийн оролцоонд түшиглэн зохион байгуулна.      
 
Тэргүүлэх зорилт 1.10.Сууц өмчлөгчдийн холбооны менежментийг шинэчлэн, хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд оршин суугчдын оролцоог нэмэгдүүлнэ.    
1.10.1. “Шилэн СӨХ” төслийгхэрэгжүүлж, СӨХ-ийнсайн туршлагыг нэвтрүүлнэ.      
1.10.2. СӨХ-ны   орчны    газрын  хэсэгчилсэн   ерөнхий   төлөвлөгөөг    батлууланг азрыг баталгаажуулж, зориулалтын дагуу ашиглуулна.    
1.10.3. Шинээр баригдсан орон сууцны гадна орчны тохижилтыг иж бүрэн гүйцэтгүүлж байнгын ашиглалтанд хүлээн авна.    
1.10.4. Нийтийн   орон  сууцны дээвэр, инженерийн шугам сүлжээний муудсан хэсгийг шинэчлэн,дулааны алдагдлыг бууруулах ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ.  
 
Тэргүүлэх зорилт 1.11. Хот суурингийн  газар  ашиглалт   зурагжуулалт,  эд хөрөнгийн бүртгэлжүүлэлтийг сайжруулж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.    
1.11.1. Кадастрын хэмжил, зураглалыг хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжин зохион байгуулна 
 1.11.2. Орон  нутагт  хаягжуулалтын ажлыг чанартай зохион байгуулна.  
 1.11.3 Газрын кадастрын  мэдээллийн сангийн “Лэндменежер” програм хангамжийг нэвтрүүлж, орон зайн өгөгдөл мэдээллийг нийтэд хүргэнэ.
 
Тэргүүлэх зорилт 1.12.  Газрыг  ашиглах,   хамгаалах  үйл   ажиллагаанд  төрийн хяналтыг  тасралтгүй хэрэгжүүлж, газрыг үр ашигтай төлөвлөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.    
1.12.1. Хот суурин газарт төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгаа хийх ажлыг зохион байгуулна.    
 1.12.2. Газрын нэгдмэл сангийн төлөвлөгөөг тоо бүртгэл  явуулах ажлыг зохион байгуулна.    
 
Тэргүүлэх зорилт 1.13. Инженерийн дэд  бүтцийг  барьж  байгуулан,  иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлнэ.    
1.13.1. Замын-Үүд  сумын  дулааны   станцын   хэвийн   үйл   ажиллааг   хангуулж,   орон нутгийн зүгээс шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.      
1.13.2. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар баригдсан цэвэрлэх байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,цэвэрлэгдсэн усыг цаашид үйлдвэрлэлийн технологи болон ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглахыг дэмжинэ.    
1.13.3 Суманд ус,  дулаан  дамжуулах төвийг ашиглалтанд оруулна.    
1.13.4. Гэр  хорооллын    айл   өрхийг   цэвэр,  бохир   усны   шугам    сүлжээнд   холбох, амины орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах ажлыг судлан үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.    
1.13.5. Шинээр баригдах орон сууцны хорооллуудыг хэрэглээний халуун усны системд холбож, инженерийн  шугам  сүлжээнд  холбогдоогүй  нийтийн орон сууцыг  шугам  сүлжээнд  холбоход дэмжлэг үзүүлнэ.    
1.13.6. Гэр хороололын нэн шаардлагатай газруудад нийтийн халуун усны байр барих асуудлыг судлан, шийдвэрлэнэ.      
Тэргүүлэх  зорилт   1.14.  Цахилгаан    эрчим    хүчний   хангамж,    хуваарилах    сүлжээг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан олон улсын техник технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэлт хийж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.    
 1.14.1. Сумын  цахилгаан  эрчим  хүчний  0.4 кВ, 0,6кВ, 10 кВ-ын хуваарилах сүлжээг шинэчлэхэд Олон улсын төслийг хэрэгжүүлнэ.      
 1.14.2. Сумын  шинэ  суурьшлын бүсүүдэд 10/0,4кВ-ын ЦДАШ, дэд станц шинээр болон шилжүүлэн барих асуудлыг судлан, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.    
 
 Тэргүүлэх зорилт 1.15. Орчин үеийн  дэвшилтэт техник,технологи нэвтрүүлэн чанартай авто зам, замын байгууламжаар хэрэглэгчдийг аюул осолгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.      
1.15.1.  Нийтийн  орон  сууц, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гэр хорооллын гудамжийг авто зам, замын байгууламжаар хангахажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ.    
1.15.2. Чойр-Сайншанд–Замын-Үүд   чиглэлийн   босоо тэнхлэгийн авто замаас ЗамынҮүд сумын төв хүртэлх 4.8 км хатуу хучилттай авто замыг гүйцээн барина.    
1.15.3.   Замын-Үүд    сумын   авто   замыг   шинэчлэх,   сэргээн    засварлах,    засвар арчлалтыг мэргэжлийн байгууллагаар чанартай гүйцэтгүүлнэ.  
 1.15.4. Алтанбулаг - Улаанбаатар - Замын-Үүд         чиглэлийн       хурдны      автозам байгуулахад  холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана
     Тэргүүлэх зорилт 1.16. Улс, хот хооронд, орон нутгийн зорчигч, ачаатээврийн аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээг өргөжүүлнэ.  1.16.1. Замын-Үүд сумын автовокзалыг ашиглалтанд оруулах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана.    
 1.16.2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний менежментийг боловсронгуй болгож, улс,орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг өргөжүүлнэ.    
1.16.3. Замын-Үүд    суманд   холимог    тээврийн     ачааны      нэгдсэн      терминал, ложистикийн төв байгуулах ажилд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлнэ.
  Мал сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалах, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг зүй зохистой ашиглан, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлж, иргэдийг экологийн цэвэр, аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр ханган
  Тэргүүлэх зорилт
1.17. Мал амьтны өвчний оношилгоо, шинжилгээнд олон улсын стандартыг нэвтрүүлж, урьдчилан сэргийлнэ.      
1.17.1. Мал аж ахуйн мэргэжилтнийг давтан сургах, чадавхижуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.            
1.17.2. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори бүхий эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн мал нядалгааны төвлөрсөн цэг байгуулах иргэд, байгууллагын санаачилгыг дэмжинэ.    
1.17.3. Мал сүргийг эрүүлжүүлж, “Эрүүл малтай” сумболох бодлого хэрэгжүүлнэ  Тэргүүлэх зорилт 1.18. Хүнсний аюулгүй  байдлыг хангах, экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.    
1.18.1. “Дорноговийн  хонины  мах”   хөтөлбөрийн   хэрэгжилтийг   эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.    
1.18.2. “Мах,   сүүний     анхдугаар   аян”-ыг   зохион   байгуулж,    хүнсний бүтээгдэхүүний  аюулгүй байдалд тавих х яналтыг сайжруулан, иргэдийг эрүүл хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
1.18.3. Орон  нутгийн  экологийн  хүнсний  бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  
1.18.4. Орон нутгийн  хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хангаж, бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн Үндэсний чанарын хөтөлбөрийг эрчимжүүлнэ.
 
Тэргүүлэх  зорилт 1.19. Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглан усан хангамжийг нэмэгдүүлж, мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлнэ.    
1.19.1.  Бэлчээр  ашиглалтын    нөлөөллийг    фотомониторингийн    аргаар   хянах сүлжээг байгуулж, мэдээллийн сан хөтөлнө.    
1.19.2. Бэлчээрийн төлөв байдал, чанарт дүн шинжилгээ хийж, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэн, цөлжилтөөс сэргийлэх, талхагдлыг бууруулах арга хэмжээ авна.      1.19.3. Суманд инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах ажлыг улсын төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад хөтөлбөр төсөлд хамруулан гүйцэтгэнэ.                
  1.19.4. Малчдыг мэдээллээр хангах “МАСС МЕССЕЖ” үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.
 
    Тэргүүлэх зорилт 1.20. Шилмэл,  гойд  ашиг шимт торгон сүргийг бий болгож, нутгийн малын үүлдэр угсааг сайжруулан, нийт сүрэгт эзлэх өндөр ашиг шимт малын тоог нэмэгдүүлнэ.  
1.20.1. “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2 дахь үе шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.  
1.20.2. “Төрөөс  малчдын  талаар  баримтлах бодлого”, “Монгол малчин”, “Малжуулах”  хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.    
1.20.3. Малыг бүртгэлжүүлж, түүхий эдийн гарал үүслийг тодорхой болгох системийг нэвтрүүлнэ.    
1.20.4. Малын   үржлийн   ажлыг   зорилтот   зах  зээлийн  эрэлт   хэрэгцээнд   нийцүүлэн зохион байгуулна.
 
Тэргүүлэх зорилт 1.21. Фермерийн мал аж ахуй хөгжүүлэхийг дэмжин үйл ажиллагааг нь тогтворжуулна.        
1.21.1. Эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуй эрхлэгч иргэн, ААН, байгууллагын санаачилгыг дэмжиж ажиллана.        
1.21.2. Сүү,  сүүн  бүтээгдэхүүн, мах, махан бүтээгдэхүүн, арьс шир, түүхий эд боловсруулах цех байгуулах санаачилгыг дэмжинэ.
 
  Тэргүүлэх зорилт 1.22. Орон нутгийн  онцлогт тохирсон, өрсөлдөх чадвартай өрхийн тариалалтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.              
1.22.1. Өрхийн  тариалалтын  аж ахуй  эрхлэлтийг  нэмэгдүүлэх  сургалт,  сурталчилгаа хийх, тариалан эрхлэгчдийг туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна.    
 1.22.2. “Өрхийн хэрэгцээг - Өөрийн хашаанаас” төслийг хэрэгжүүлж, хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ.          
1.22.3. “Дорноговийн   тарвас” дэд   хөтөлбөрийн     хэрэгжилтийг     эрчимжүүлэн, шинэ төрлийн жимс тариалах туршилтын ажлыг хийнэ.
 
 

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.