Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс
 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

· Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээг орон нутагт хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, сурталчлах, хяналт тавих.

· Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах.

· Мэргэжлийн боловсрол сургалтын хууль  тогтоомж, хөтөлбөр, төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сургууль төгсөгчдийг ажлын 

байраар хангах, ажил олгогч нартай холбоо барих.

· Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль тогтоомж, ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээний хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд 

зохион байгуулах, судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хяналт тавих.

· Хөдөлмөрийн харилцаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, аж 

ахуй, нэгж байгууллага, иргэнд сурталчлах хяналт тавих.

· Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт, зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих, тайлан мэдээ нэгтгэх.

 

 

 

 

ХАЛАМЖИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ТУСЛАМЖИД ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

БҮТЭН ӨНЧИН 18-24 НАСНЫ ХҮҮХЭД:

·         Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Шүүхийн шийдвэр, нас барсны гэрчилгээ

·         өргөдөл

5 САРТАЙ ЖИРЭМСЭН ЭХЭД ОЛГОХ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ:

·         Эмчийхн тодорхойлолт

·         өргөдөл

·         2% цээж зураг

·         Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 

ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ/ЭЦЭГ/-ИЙН ТЭТГЭМЖ:

·         Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Шүүхийн шийдвэр, нас барсны гэрчилгээ

·         өргөдөл

 

ХОРИХ АНГИАС СУЛЛАГДСАН ӨӨРИЙИ ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН:

·         Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Шүүхийн шийдвэр, нас барсны гэрчилгээ

·         өргөдөл

·         улсын бүртгэлийн газраас үл хөдлөх хөрөнгөтэй           эсэх лавлагаа

·         Цагдаагийн газрын тодорхойлолт

 

АХМАД НАСТАН , ХБИ, ХБХҮҮХДИЙН БАЙНГЫН АСАРГАА:

·         Асрах, асруулах хүний ирэний цахим  үнэмлэхийн хуулбар тус бүр 2%

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Эмнэлэгийн тодорхойлолт

·         өргөдөл 

 

ГЭНЭТИЙН АЮУЛ ОСЛЫН УЛМААС ОРОН ГЭРГҮЙ БОЛСОН ИРГЭНД ОЛГОХ  ТЭТГЭМЖ:

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         ОБА-аас гаргасан акт

·         Гэр бүлийн бүх гишүүдийн бичиг баримтын                    хуулбар

·         ОБА-аас зураг

 

ИХЭР ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭМЖ:

·         Төрсний гэрчилгээний хуулбар

·         Эцэг эхийн ИҮ хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         Эмчийн бичиг

 

РАШААН СУВИЛАЛД АХМАД НАСТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХАД:

·         Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         Өрхийн эмчийн тодорхойлолт

·         Төлбөр тооцоо хийсэн баримт, ирсэн, явсан                   билет

 

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД

 БҮРТГҮҮЛЭХЭД

 

 

АЖИЛ ХАЙГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХЭД:

·         Цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         1% цээж зураг

·         Мэргэжилтэй бол мэргэжлийн үнэмлэх дипломын хуулбар

·         Анкет бөглөнө

 

 

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХАД:

·         1% цээж зураг

·         Цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         Нийгмийн даатгалын дэвтэр     

·         Анкет бөглөнө

 

АЛДАРТ ЭХИЙН ОДОНТОЙ ЭХЧҮҮДИЙН ТУСЛАМЖ АВАХАД:

·         Өргөдөл

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Эхийн алдар-1 эсхүл 2-р зэргийн одонгийн үнэмлэх,             хуулбарын хамт

·         иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

·         2% цээж зураг

 

ХОЁР БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ИХЭР ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛЖ ЭСЭН МЭНД ӨСГӨЖ БАЙГАА ӨРХ ИРГЭНД НЭГ УДАА МӨНГӨН ТУСЛАМЖ ОЛГОХОД:

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         2 хувь эх/ эцэг, асран хамгаалагч/-ийн 3х4                       хэмжээтэй цээж зураг

·         хүүхэд тус бүрийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын           хамт

·         хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай сумын               өрхийн эмчийн тодорхойлолт

ИХЭР ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭМЖ:

·         Төрсний гэрчилгээний хуулбар

·         Эцэг эхийн ИҮ хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         Эмчийн бичиг

 

РАШААН СУВИЛАЛД АХМАД НАСТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХАД:

·         Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

·         Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

·         Өргөдөл

·         Өрхийн эмчийн тодорхойлолт

·         Төлбөр тооцоо хийсэн баримт, ирсэн, явсан                   билет

АХМАДЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АМРАЛТ, СУВИЛЛЫН ГАЗАРТ АМРАХ ЭРХИЙН БИЧГИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОХОД: Үйлчилгээний нөхцөл 55-аас дэш настай эмэгтэй, 60-аас дээш настай эрэгтэй гэрээт  ахмалын амралтын газарт амрахал жилд нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

өргөдөл

иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

өрхийн эмчийн тодорхойлолт/ рашаан сувилалд амрах шаардлагатай гэсэн утгатай/

амралт сувилалд амарсан төлбөр тооцоо хийсэн баримт

замын зардлын баримт

16 НАСАНД ХҮРСЭН ОДОЙ ИРГЭНД ТЭТГЭВЭР ОЛГОХ:

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Өргөдөл

2% цээж зураг

иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай сумын нийгмийн даатгалын байцаагчын тодорхойлолт

Одой болохыг тоштоосон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

 

 

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.